هفته نامه کرگدن - شروین وکیلی: امروز رواج فحش های رکیک جنسی را در میان زنان و مردان کمابیش به یک اندازه می بینیم؛ این تحولی مهم است که نشانگر جا به جا شدن خطوط قرمز در جامعه است. کینه نکشم چو عذرخواهی/ بل جرم به عذر درگذارم پاک است...