هفته نامه همشهری شش و هفت - مهتاب چابک: پس از انقلاب مشروطه، بسیاری از مردانی که به خارج سفر کرده بودند، پوشش اروپایی و پوشیدن کت و شلوار، پاپیون و کروات را به شیوه و سبک و سیاق امروزی پذیرا شدند. حالا پس از گذشت سال ها، کت و...